Museen BöttcherstraßeMuseen Böttcherstraße

web Kombi Lassnig PMB2 v.l.: Ausschnitt aus Maria Lassnig, Selbstporträt hinter Gitter, 1976, Bleistift, Buntstift, Sammlung Klewan, © Maria Lassnig Foundation/ VG Bild-Kunst, Bonn 2020 und Ausschnitt aus Paula Modersohn-Becker, Selbstporträt am 6. Hochzeitstag, 1906, Museen Böttcherstraße

Themenführung Körpergefühl: Maria Lassnig und Paula Modersohn-Becker im Vergleich